مشاهده شی نورانی در آسمان تهران و شهرهای مجاور


دیدخ شدن شی نورانی در آسمان تهران، کرج و دماوند


۰ نظر