توضيحات اژه ای درباره پرونده سعيد طوسی


معاون اول قوه قضائیه در خصوص بی اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائیه و احساس فساد در جامعه گفت


۰ نظر