توضيحات جلال ملکی در خصوص اطفاي حريق ساختمان وزارت نيرو


توضيحات جلال ملكی، سخنگوی سازمان اتش نشانی در خصوص اطفای حريق ساختمان وزارت نيرو و آغاز عمليات لكه گيری


۰ نظر