وقتی دزد به دزد می زند !


دو تا دزد برای سرقت خوراکی وارد فروشگاهی میشن، بعد یک دﺯد ﺩیگه با شاﺕگان وارد میشه که توسط دزدان قبلی سرنگون می‌شود.


۰ نظر