گوشه ای از دانش ایرانیان باستان


کوزه ای با قدمت ۵۰۰۰ سال که در نزدیکی شهر سوخته کشف شده است


۰ نظر