درد دل بازنشستگان در نشست با وزیرکار


نشست ربیعی با جمعی از بازنشستگان پیرامون اعتراضشان به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری


۰ نظر