عدم اخراج فرد معتاد طبق دستور رئیس جمهور!


دستور رئیس جمهور است که هیچ دستگاهی نمی تواند فرد معتاد را اخراج کند


۰ نظر