آخوندی: 7000 میلیارد شایعه است، کل موجودی من ۴ و نیم میلیون تومان بود!


جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مجلس

۰ نظر