ارتفاع چند متری کوه دنا که هواپیمای آسمان از آن نگذشت


هواپیمای آسمان اگر تنها چند متر ارتفاع بیشتری داشت این فاجعه شاید هرگز رخ نمیداد.


۰ نظر