بارش برف نارنجی رنگ در کشورهای شرق اروپا!


بارش برف تقريبا نارنجی رنگ در برخی کشورهای شرق اروپا.


۰ نظر