تنش در مجلس هنگام سخنرانی سیف، رئیس کل بانک مرکزی


نمایندگان مجلس در آغاز جلسه علنی امروز با حضور در تریبون محل سخنرانی سیف و سردادن شعار استعفاء - استعفاء مانع از سخنرانی وی در خصوص وضعیت نوسان نرخ ارز شدند


۰ نظر