ماجرای قطع تلفن 600 روستا به دلیل کارشکنی ماهواره خارجی!


ماجرای قطع شدن تلفن 600 روستااز زبان فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات


۰ نظر