اعتراض یکی از سهامداران مالباخته به رییس بورس


قطع سخنرانی شاپور محمدی توسط یکی از حضار گریه های سوزناک یک سهامدار مالباخته در حضور رئیس بورس


۰ نظر