توضیحات اولیه زنگنه درمورد سقوط بالگرد شرکت نفت


صحبت های وزیر نفت درمورد سقوط بالگرد شرکت نفت در خلیج فارس.


۰ نظر