هشدار خاموشی برای پایتخت و چند استان دیگر تا ساعات آینده


برق تهران و چند استان دیگر که شبکه برق آسیب پذیر دارند ممکن است تا ساعاتی دیگر قطع شود.


۰ نظر