ناگفته هایی از دیپلمات حاشیه ساز در سخنرانی رئیس جمهور


این دیپلمات از هیئت کشور پاکستان بوده است.


۰ نظر