واکنش روحانی به صحبت های وزیر امور خارجه جدید آمریکا


صحبت های رئیس جمهور در واکنش به سخنان وزیرامور خارجه آمریکا


۰ نظر