اقدام غیرقانونی وزارت علوم در رابطه با دانشگاه صداو سیما


وزارت علوم به یکباره برخی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه صدا و سیما را حذف کرد.


۰ نظر