نامه مدیرکل شیلات خوزستان به خودش بعنوان فرماندار اهواز!


گفت و گو با میرزایی مدیر کل شیلات خوزستان و فرماندار اهواز پیرامون نامه ای که به خودش برای تامین بودجه نوشته بود!


۰ نظر