معترضین به وضعیت بازار، این بار درمرکز خرید چارسو


عده از مردم و مغازه داران مرکز خرید چارسو، امروز دست به شعار و اعتراض زدند


۰ نظر