تشریح ارز ثانویه توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس


پور ابراهیمی از پیشنهاد طرح ارز ثانویه در مجلس شورای اسلامی خبر داد.


۰ نظر