پیگیری مشکلات انتقال خط آب غدیر


 پیگیری مشکلات انتقال خط آب غدیر و شکستگی لوله ها و غیر قابل شرب بودن آن برای مردم


۰ نظر