تخریب دو سکو پرتاب ناسا


دو سکو پرتاب در سایت کیپ کاناورال NASA در فلوریدا در روز پنج شنبه تخریب شدند


۰ نظر