فیلمی از اشغال فرودگاه نجف توسط معترضين به قطع آب و برق


معترضان به قطع برق و آب فرودگاه نجف را اشغال کردند.


۰ نظر