وضعیت تاسف بار برخی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی


گزارشی از وضعیت خودرو های فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت


۰ نظر