سایت های پیش فروش خودرو برای مردم عادی باز نمیشود!


گزارشی از سایت های شرکت های تولید کننده خودرو که به هنگام پیش فروش برای مردم عادی باز نیستند


۰ نظر