زندان بانان برزیلی اسیر در دست زندانیان


در زندانی در برزیل زندانیان دست به شورش زدند و زندان بانان را گروگان گرفته اند.


۰ نظر