خاطره مرحوم بهرام شفیع از دیدار با امام خمینی


خاطره زنده یاد بهرام شفیع از دیدارش با امام خمینی


۰ نظر