رقص شمشیر وزیر اسرائیلی در عمان!


هفته گذشته، Yisrael Katz وزیر حمل ونقل و اطلاعات اسرائیل به مسقط سفر و در کنفرانسی با موضوع حمل و نقل سخنرانی نمود.


۰ نظر