روستایی عجیبی که ساکنانش با سوت صحبت می کنند!


روستایی عجیب در ترکیه که ساکنانش از طریق سوت زدن با هم صحبت می‌کنند، این زبان در مدارسشون تدریس می شود


۰ نظر