توزیع یارانه ها به صورت استانی


توضیح نوبخت درباره تغییر در شیوه توزیع یارانه ها در استان های مختلف کشور.


۰ نظر