فیضی: باز هم به FATF رای میدهم!


وقتی فیضی در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان اردبیلی از کوره در میرود.


۰ نظر