دلیل جدایی مسعود نیلی از دولت چه بود؟


علینقی مشایخی: نیلی با دولت هماهنگی نداشت.


۰ نظر