اجرایی شدن قانون جدید چک با یازده اصلاحیه


قانون جدید چک و دسته چک چه تغییراتی را شامل میشود؟


۰ نظر