یمن؛ سرزمین کودکان سرباز


پدیده کودکان سرباز به شدت در یمن رو به افزایش است و روز یه روز به شمار این کودکان بی گناه اضافه میشود.


۰ نظر