رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت


رزمایش هوایی فداییان حریم ولایت در اصفهان.


۰ نظر