کنترل ویژه پلیس بر متخلفان ورود به طرح ترافیک


معرفی رانندگانی که پلاک های خود را مخدوش میکنند به مراجع قضایی

 


۰ نظر