آنچه آمریکا کرد و مردم ایران جواب دادند


پاسخ دندان شکن ایرانیان به گستاخی های آمریکایی ها


۰ نظر