روایت منتشرنشده سردار سلیمانی درباره عماد مغنیه


روایت منتشرنشده سردار سلیمانی از حضورش به همراه عماد مغنیه در اتاق عملیاتی که توسط دشمن در ساختمان مقابل رصد میشد


۰ نظر