بدرقه رئیس جمهور برای سفر به روسیه


رئیس جمهور به دعوت رسمی رئیس جمهور روسیه عازم سوچی شد


۰ نظر