هراس روس‌ها از ورود خرس‌ قطبی به مناطق مسکونی


طی روزهای اخیر ده‌ها مورد از ورود خرس‌های قطبی به منازل ساکنان منطقه بلوشیا گوبا در روسیه گزارش شده است.


۰ نظر