فروشگاه نی نی جور

آتش نشان های پرتغالی یکشنبه نیز به نبرد حریقی رفتند که از آغاز آن حدود یک هفته می گذرد. در حال حاضر آتش سوزی در جنگل جزیره مادیرا، پس از برجانهادن سه جان باخته، کنترل شده است. با این همه هزاران تن از ساکنان این جزیره مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.