از عجایب وام گرفتن مختلسین در ایران!


وقتی مختلیسن میتوانند ظرف 20 دقیقه 65 میلیارد وام بگیرند! - حالاخورشید


۰ نظر