فروشگاه نی نی جور

یکی از قشرهای مظلوم و ضعیف جامعه بازنشستگان هستند که این روزها با وجود وضعیت بد اقتصادی کمترین حقوق دریافتی را دارند و تا به امروز دولت برای بهتر شدن وضعیت زندگی شان کار خاصی انجام نداده است.