فروشگاه نی نی جور

۵۰۰ روز از شروع طوفان قاطع می گذرد. طوفانی که عربستان قرار بود تنها در عرض چند هفته آن را به پایانی برای یمن تبدیل کند؛ اما نشد. حالا در پشت پرده، بیزینسی وحشتناک به راه افتاده، فروش سلاح به قیمت خون شهروندان غیرنظامی و برجای ماندن سرزمینی سوخته.