فروشگاه نی نی جور

اقتصاد یونان مسیر رشد را در پیش گرفته است اما سرعت این رشد کندتر از پیش بینی هاست. براساس گزارش مرکز آمار یونان، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری ۰.۲ درصد رشد داشته است درحالیکه انتظار اقتصاددانان رشد ۰.۳ درصدی بوده است.