مرغ هایی که سیل برد


سیل یک میلیون و 200 هزار قطعه مرغ گوشتی را تلف کرد


۰ نظر