فروشگاه نی نی جور

سنای برزیل تا ساعاتی دیگر تکلیف دیلما روسف، رییس جمهور معلق شده این کشور را مشخص خواهد کرد. تعداد زیادی از هواداران خانم روسف سه شنبه شب در سائوپائولو دست به تظاهرات زدند و ضمن درگیری با پلیس ضد شورش نسبت به استیضاحی که نتیجه آن «از پیش مشخص است»، اعتراض کردند.