تشابه جالب عملکرد دولت با کشتی نوح!


سخنرانی رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران


۰ نظر