شکست سیا از سرویس اطلاعاتی ایران


وزارت اطلاعات طی سال گذشته290 جاسوس «سیا» را شناسایی و دستگیر کرده است


۰ نظر